• تاریخ ارسال: 1396/06/21
  • نویسنده: باران مهر

کارگاه ورزش چی گانگ نیمه مهر 96 آغاز می شود.

کارگاه ورزش چی گانگ غازهای مهاجر
مدرس: دکتر سونیا هاشمی

کارگاه چی گانگ کودکان 5 تا 13 سال؛
شنبه ها؛ 15:30 تا 16:30
کارگاه چی گانگ مقدماتی (1)، "سبک سپاس"
شنبه ها؛ ساعت 16:30 تا 18:30
کارگاه پاکسازی استرس ها و تغذیه
شنبه ها؛ ساعت 18:30 تا 19:30

کارگاه چی گانگ مقدماتی(2)؛ "سبک پرواز"
چهارشنبه ها؛ ساعت 15:30 تا 17:30
کارگاه چی گانگ برای همه
چهارشنبه ها؛ ساعت 17:30 تا 19:30