• تاریخ ارسال: 1396/05/02
  • نویسنده: باران مهر

کارگاه پاسداشت فضای پیرامون برگزار می شود

همه ما در فضاهايى به كار، زندگى، آموزش، سفر، استراحت، عبادت و ... مى پردازيم كه عموما در شكل دادن به آنها -دانسته يا نادانسته- تا اندازه اى مؤثر بوده ايم. فضاهاى پيرامون ما نيز متقابلا بر ما و شكل گيرى كيفيات زندگيمان تأثير مى گذارند.
ازين رو در اين دوره، با انجام تمرين هاى گوناگون و پرداختن به درس گفتارها و به اشتراك گذاشتن يافته هايمان، در پى آنيم كه:
1- فضاهاى معنادار را در زندگى خود شناسايى كنيم و كشف كنيم كه در ضمير خودآگاه و ناخودآگاهمان به كدام فضاها و كيفيات فضايى احساس تعلق خاطر مى كنيم و در آن ها احساسات خوبى را تجربه مى كنيم.
2- با آن چه آموخته ايم، گامهايى براى معنادار كردن فضاهاى پيرامونمان برداريم و آگاهانه و مسئولانه، كيفيات فضايى را در محيط پيرامونمان بهبود ببخشيم.

کارگاه پاسداشت فضای پیرامون روزهای یکشنبه ساعت 16:45 تا 18 و در 8 جلسه برگزار می شود.

مدرس این کارگاه : خانم دل آگاه دادبه