• تاریخ ارسال: 1395/09/09
  • نویسنده: باران مهر

کارگاه پاسداشت فضای پیرامون به صورت فشرده در 6 جلسه برگزار می شود.

پاسداشت فضای پیرامون

این دوره دربرگیرنده­ی درس­گفتارها، تمرین­های تصویری- نوشتاری و مراقبه­هاییست که نخست به کنکاش فضاهای پرمعنای زندگیِ هر یک از ما، از گذشته تا امروز و آینده­مان می­پردازد و سپس درباره­ی شیوه­های بهبود دادنِ فضاهای شخصی و جمعی پیرامونمان به ما آگاهی می­بخشد.

ما درین کارگاه به پیوندمان با محیط­های کنونی، پیشین و آرمانی خود می­اندیشیم، تلاش می­کنیم تا ریشه­های این پیوند را در تلقیِ خود از معنای هر فضا، تجربیاتمان در آن فضا، و ارزش­ها، آموخته­ها و دلبستگی­های محیطی­مان بازجوییم.

باشد که آگاهی ما درباره­ی شیوه­ی ارتباطمان با محیط­هایی که در آن زندگی، کار، تحصیل، تفریح، عبادت و ... می­کنیم، افزایش یابد و شوق ما برای تعریف دوباره و بهبود بخشیدن این فضاها افزون شود.

 

در پایان این دوره و با انجام مستمر تمرین­های فراگرفته و پیگیری درس-گفتارها می­توانیم:

-         فضاهای پرمعنای زندگی خود را شناسایی کنیم و دریابیم که دلبستگی، پیوند و احساس تعلق ما به هر مکان چگونه پدید آمده و رشد می­یابد.

-         ارزشِ معنادار شدن و احساس تعلق به فضاهای پیرامونمان را دریابیم و آگاهانه در شکل­ دادن این فضاها سهیم شویم.

-         با شناخت معیارها و شیوه­های خردمندانه، بخشی هرچند کوچک- از فضاهای شخصی و یا جمعیِ پیرامونمان را بهبود ببخشیم.

و به این ترتیب، به خودباوری­مان و نیز سامان و آرامش محیط زندگیمان بیفزاییم.