• تاریخ ارسال: 1395/05/31
  • نویسنده: باران مهر

برگزاری جشنواره چهارگانه های هستی بخش در مدارس

این جشنواره با همکاری باران مهر و دو مدرسه دخترانه در مقطع اول و دوم دبستان، 17 و 18 امرداد برگزار شد. در راستای نوپیوندی باطبیعت و شناخت ارزش های فرهنگ کهن ایرانی، این برنامه برای تقویت مهارت های دست ورزی، کار گروهی، مهارت همکاری و تولید، رشد عاطفی و هیجانی، شناخت و به کارگیری ویژگی های عناصر چهارگانه (آب، خاک، آتش، هوا) برای گروهی ازکودکان برگزار شد. روز پیش از اجرای برنامه تنور کوچکی در مدرسه راه اندازی شد. برنامه شامل : نقالی و قصه گویی شاهنامه، راه اندازی تنور برای نانوایی ، آسیاب کردن گندم همراه با شعرخوانی، درست کردن خمیر توسط خود کودکان و پخت نان. سفالگری (شامل ورز دادن گل و ساخت ظرف سفالین)، خشت زنی (ورز دادن گل با پا و دست و قالب زنی به روش سنتی).

در انتها سفره ای پهن شد و همه کودکان گرد یک سفره، همراه با دعا و سپاس خداوند و همه پدیه های هستی، نان هایشان را با هم سهیم شدند و برای خانواده هایشان نیز نان بردند.