• تاریخ ارسال: 1396/05/02
  • نویسنده: باران مهر

کارگاه بوم شناسی ویژه نوجوانان برگزار می شود

کارگاه بوم شناسی در طی 10 جلسه دو ساعته روزهای چهارشنبه ساعت 10 تا 12 ویژه نوجوانان 11 تا 16 سال برگزار می شود.

برخی از جلسات این کارگاه در یکی از فضاهای سبز اصلی شهر تهران برگزار می شود (پارک شهر، پارک جمشیدیه و ...)

این کارگاه شامل سه سرفصل:
1- پرنده نگری (نظری و عملی)؛ مدرس: شهرزاد فتاحی؛ 2 جلسه
2- کشاورزی شهری و باغ گرده افشانها؛ مدرس: دل آگاه دادبه؛ 3 جلسه
3- شناخت محیط زیست (شناخت اکوسیستم ها، راهکارهای کمک به محیط زیست و ...)؛ مدرس: فاضله حریری فر؛ 5 جلسه :

محتوای درس شناخت محیط زیست:

جلسه اول:

1-     اهمیت محیط زیست و ارتباط آن با زندگی روزمره انسان ها

2-     معضلات عمده زیست محیطی دنیای امروز(مه دود- وارونگی هوا- اثر گلخانه ای)

3-     شناخت زمین و ساختمان درونی کره زمین

4-     اتمسفر و طبقات مختلف آن

 

جلسه دوم:

5-     اکوسیستم (بوم سازگان) و عناصر اصلی آن (تولیدکنندگان مصرف کنندگان- تجزیه کنندگان)

6-     انواع اکوسیستم ها( بصورت فهرست وار و جهت آشنایی)

و بسته به پارک یا محیطی که هستیم می توان در مورد همان اکوسیستم و جانوران و گیاهان آن توضیحات بیشتری ارائه نمود.

7-     مطالعه موردی در مورد یک یا دو زیستگاه مهم ایران

 

جلسه سوم:

8-     سیرانرژی و چرخه مواد (فتوسنتز و تنفس، چرخه آب، چرخه کربن)

9-     شبکه غذایی (گیاهان- گیاه خواران- گوشتخواران) و سیر انرژی در آن

10-   سازگاری های حیات وحش با نوع تغذیه و اقلیمی که در آن زندگی می کنند (مانند قوانین برگمن و آلن)

 

جلسه چهارم:

11-  کنش های مشترک زیستی موجودات (همزیستی های مختلف) همراه با مثال های مختلف

12-  نگاهی به معضلات مهم شهر تهران مانند اثر حرارت جزیره ای، دلایل وارونگی هوا، ساختمان ها و برج های بلند تهران و...

جلسه پنجم:

13-  فناوری های سبز (انرژی های جایگزین باد و خورشید) و ساختمان سبز

14-  معرفی کاغذسنگ

 راهکارهای کاهش مصرف