• تاریخ ارسال: 1396/04/10
  • نویسنده: باران مهر

جشن تیرماه در مسیر کوهپیمایی دارآباد برگزار شد.

موضوع جشن تیرماه توجه به آب، به عنوان عنصر حیات بخش، باران و ویژگی بخشندگی آن، پاکسازی آبهای روان از ناپاکی ها و یادآوری از خودگذشتگی و بخشندگی در داستان آرش کمان گیر که جان خود را در تیر نهاد و ... است. به پاکسازی حاشیه رودخانه از آلودگی ها پرداختیم. ناپاکی های درون مان را به آب های روان بخشیدیم و پاکی و روشنی را از آب مهربان گرفتیم و آموختیم. آب پاشی و آب بازی کردیم. آرزوهای نیک کردیم برای کره زمین و دستبندی هفت رنگ به رسم مردمان کرمان بافتیم به نماد تیر آرش کمان گیر تا آن را به باد بسپاریم همچون تیر آرش. تا یادآور و نشانه ای باشد برای توجه به آب، به باد و هستی بخشی و بخشندگی این دو...

و کنار یکدیگر بودیم و سفره ی مهربانی به رسم همه مردمان مهمان نواز این سرزمین پهن کردیم و از این سفره هم بهره بردیم و هم بخشیدیم... چه نیکوست آداب و رسوم و جشن های ایرانی که این چنین پاسدار و یادآور طبیعت و محیط زیست مان است و سراسر آموزه برای پرورش کودکان و فرزندانمان...