• تاریخ ارسال: 1396/03/21
  • نویسنده: باران مهر

دومین نشست ماهانه باران مهر برگزار می شود

سخنران این نشست آقای نادر سوری، متصدی کلکسیون باغ گیاهان دارویی فیروزه خواهند بود.

تاریخ برگزاری: اولین شنبه ماه، 6 خرداد96

ساعت 18 تا 20