• تاریخ ارسال: 1395/04/16
  • نویسنده: باران مهر

پاسداشت فضای پیرامون برای تابستان 95 برگزار می شود

این کارگاه دربرگیرنده دو بخش آموزشی و کارگاهی است. در گام نخست به کنکاش فضای پرمعنای زندگی خود خواهیم پرداخت و در ادامه به پیوند و ارتباط متقابل با فضای پیرامونمان که در نشست هایی با عناوین "زمین، آب، گیاه، گذر، شهر و خانه" ارائه خواهد شد. در گام پایانی تلاش خواهد شد تا دست آورد نهایی کارگاه که عبارت است از بهبود بخشیدن به بخشی - هر چند کوچک - از فضای پیرامون ما در کالبد یک برنامه گروهی طراحی و اجرا شود.

این کارگاه در ده نشست دو و نیم ساعته در تهران و هشت نشست سه ساعته در آمل برگزار خواهد شد.